0

فرستادن فایل برای ما

شما می توانید فایل سه بعدی خود را برای ما بفرستید تا ما آن را آنالیز یا چاپ 3 بعدی کنیم
  • فایل خود را برای ما بفرستید
  • ایمیل را حتما درست بفرستید
  • در این قسمت شما مشخص می کنید چه کاری از ما می خواهید تا کارشناس ما با شما تماس بگیرد اگر توضیح خاصی دارید برای ما توضیح دهید!
 

نمونه کارها

0